ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА  е за дейността на архитекти, строителни инженери  и инженери, във връзка с дейността им по изготвяне на инвестиционни проекти.

 

Категория строежи съгласно чл.137 ЗУТ Проектант
Лимит за един иск Лимит за всички искове
I 150 000лв. 300 000лв.
II 100 000лв. 200 000лв.
III 50 000лв. 100 000лв.
IV 25 000лв. 50 000лв.
V 17 500лв. 35 000лв.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разнаски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

–  Война, стачки, граждански вълнения.

–   Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

–   Ядрена реакция, токсично замърсяване

–   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

–   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

–   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

–   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

–   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

–   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

–   Вреди, вследствие на непреодолима сила

–   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

–   Пропуснати ползи.

–   Неустойки и косвени вреди.

–   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

–   Дейност на Застрахования в чужбина.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.