ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОСРЕДНИЦИ

Застраховката „Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти“ се сключва задължително от лицата, извършващи тези дейности, съгласно Кодекса за застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент. Застрахова се професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

– Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият застрахователен брокер или негов служител е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба;всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, причинени от виновно действие или бездействие на застрахователен агент

– Физическо лице или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършване на застрахователно посредничество съгласно действащата нормативна уредба;

– Всички разходи по уреждане на претенции, (включително пропуснати ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане и лихви за забава, присъдени в тежест на застрахования), направени със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обезщетение.

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.