ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ покрива отговорността на Застрахования за причинено телесно увреждане или смърт на пациент/и/ в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от Застрахования.

Лечебните заведения са длъжни да застраховат медицинския си персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните им задължени. Обхватът е всички пряко заети с дейността – лекари, стоматолози, фармацефти, медицински сестри, лаборанти.

Минимални лимити – за един иск 5 000 лв, за всички искове – 10 000 лв.

Препоръчва се сключването на застраховка с по-високи лимити, за да има адекватно обезщетение при неимуществени вреди.

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.