ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ СЕРТИФИЦИРАНЕ И/ИЛИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Професионална отговорност на лицата, извършващи сертифициране и/или обследване за енергийна ефективност

Задължителна застраховка, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност – Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Както и Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Кой e длъжен да сключи застраховката?
Този вид застраховка е длъжно да сключи всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на чл.23, ал.1 и/или чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/.

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгл.чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност;
  • Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.4 от Закона за енергийната ефективност;

Каква застрахователна защита осигурява застраховката

Застраховката покрива отговорността на посоченото в полицата лице за вредите, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения и/или на задълженията на неговия персонал, при извършване на:

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгл.чл.23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност;
  • Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгл.чл.34, ал.1 от Закона за енергийната ефективност;

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Какво представляват и как се определят лимитите на отговорност?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Лимитът на отговорност за едно събитие е максималната сума, в рамките на която Застрахователят ще обезщети всички щети, причинени от едно застрахователно събитие. Лимитът за всички събития (наричан още агрегатен лимит) е общата сума, която Застрахователят ще изплати по всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката.

Застрахователна премия (цената на застраховката)

Застрахователната премия се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.