ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Всяка една застраховка отговорност на работодателя дава сигурност на физически или юридически лица в случай на причинена от тях вреда на служители, наети в компанията на трудов договор. Застраховка отговорност на работодателя включва всички лица, които се намират в трудово правни отношения със Застрахованото лице. Застраховката отговорност на работодателя спада към категорията доброволно застраховане, при което лицата не са задължени да имат валидна застраховка за да упражняват дейност.

Какво е покритието на застраховка отговорност на работодателя?

Покритието на застраховката отговорност на работодателя може да варира в зависимост от застрахователното дружество, което ще изберете. В повечето случаи застраховката отговорност на работодателя поема разходите за компенсация на работника при трудова злополука, която може да доведе до временна или трайна неработоспособност, както и смърт на служителя. Застраховката отговорност на работодателя покрива тези разходи в рамките на работното време на служителя, включително времето за почивка, прекарано на територията на предприятието. Някои застрахователни дружества включват в своята застраховка отговорност на работодателя и обезщетение в случай на временна или трайна неработоспособност на служителя или смърт вследствие на непреодолими сили, възникнали по време на изпълнението на възложената на служителя работа, независимо дали има нареждане за нея или не.

Част от застрахователните дружества позволяват на компаниите да добавят допълнително покритие към своята застраховка отговорност на работодателя „професионално заболяване“. Това допълнително покритие към основната застраховка отговорност на работодателя включва вреди, причинени вследствие на професионална болест, които са довели до временна или трайна неработоспособност на служителя или смърт.

В покритието на застраховка отговорност на работодателя често се включват и разходите по дела, заведени срещу Застрахованото лице, в случаите когато Застрахователят е привлечен в съдебния процес.

Застраховка отговорност на работодателя включва само служителите, които са посочени при подписването на документа. Преди да пристъпите към избор на конкретна застраховка отговорност на работодателя отделете време да преброите и прецените точно броя на служителите, които искате да включите в полицата.

Какво не покрива застраховка отговорност на работодателя?

Застраховката отговорност на работодателя не покрива разходи за обезщетение при временна или трайна неработоспособност или смърт на служители вследствие на трудова злополука на лица под 18 години. Ограничения по покритието на застраховка отговорност на работодателя са щети, възникнали при неправилна експлоатация на машини и уреди и неспазване на правилата за безопасен труд; щети, вследствие на участие в спортни състезания; щети при възникнало ПТП, при което служителят е бил водач на превозното средство; щети, причинени от действия на служители под влиянието на алкохол или опиати; щети, причинени от умишлено действие или бездействие на служителите.

Валидност на застраховка отговорност на работодателя

Застраховка отговорност на работодателя се сключва за срок от 1 година, като може да бъде подновена неопределен брой пъти по желание на Застрахования. Териториалния обхват на застраховка отговорност на работодателя е в рамките на Република България, освен ако не е уговорено друго преди сключване. Дължимата застрахователна премия по застраховка отговорност на работодателя се определя в зависимост от застрахователното дружество, като под внимание може да се вземат фактори, като предмет на дейност на компанията, сумата за разходи за трудово възнаграждение на служителите, размер на уговорените застрахователни лимити, както и включените рискови фактори в застраховката отговорност на работодателя. Застрахователната премия по застраховка отговорност на работодателя може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Обезщетение по застраховка отговорност на работодателя

В случай на настъпила щета, Застрахованият трябва незабавно да се свърже със застрахователното дружество, към което има сключена застраховка отговорност на работодателя. От своя страна Застрахователят предоставя информация за необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени, както и за стъпките на процедурата, която Застрахованият със застраховка отговорност на работодателя трябва да спазва. Обезщетението по застраховка отговорност на работодателя се изплаща в рамките на договорените застрахователни лимити, въз основа на извънсъдебно споразумение, постигнато между страните, или при влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования.

Избор на правилната застраховка отговорност на работодателя

Изборът на подходящата застраховка отговорност на работодателя може да бъде труден, особено за компаниите, които тепърва стартират работа или за първи път се интересуват от подобен застрахователен продукт. В онлайн пространството ще откриете много базова информация за различните видове застраховка отговорност на работодателя, но никъде няма да откриете конкретна информация, свързана с калкулирането на цената или определянето на покритията и застрахователните лимити. Това означава, че сте принудени да изпращате редица запитвания за всяка една застраховка отговорност на работодателя и да инвестирате време в посещения на офиси, консултации, събиране на оферти и сравняването им. Едва тогава ще можете да направите информиран избор и да подберете подходяща застраховка отговорност на работодателя. Но в забързаното ни ежедневие, никой няма време да се занимава с този дълъг и досаден процес за избор на застраховка отговорност на работодателя. Особено, когато има застрахователни брокери! Всеки един брокер от ЗБК Балкан разполага с компетенциите внимателно и в детайли да Ви консултира по време на всяка една стъпка от подбора на застраховка отговорност на работодателя. Ние работим с много и различни застрахователни дружества и разполагаме с поглед над пазара, както и с актуалните ценови предложения по застраховка отговорност на работодателя. За да подберете най-добрия застрахователен продукт за Вашите нужди е нужно просто да посетите нашия офис! Ние ще Ви зададем всички важни въпроси, които ще ни помогнат да подберем за Вас подходящата застраховка отговорност на работодателя. Ще Ви запознаем с различните покрития, размера на застрахователните лимити, както и ще Ви посъветваме за няколко подходящи застрахователни дружества за сключване на застраховка отговорност на работодателя. В края на нашата среща, Вие ще си тръгнете от офиса ни с усмивка и увереност, че сте избрали най-добрата застраховка отговорност на работодателя на пазара!

Доверете се на брокерите на ЗБК Балкан за Вашите застрахователни продукти, включително застраховка отговорност на работодателя. Посетете нашия офис в удобно за Вас време и изберете продукти за защита на Вашето движимо или недвижимо имущество, за Вас, Вашето семейство, бизнес и служители! Свържете се още днес с брокерите на ЗБК Балкан и организирайте лесно консултация за избор на застраховка отговорност на работодателя!

Какво е покритието на застраховка отговорност на работодателя?
Какво не покрива застраховка отговорност на работодателя?
Валидност на застраховка отговорност на работодателя
Обезщетение по застраховка отговорност на работодателя
Избор на правилната застраховка отговорност на работодателя

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ