Имате ли още въпроси?

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Застраховката професионална отговорност представлява задължителен застрахователен продукт за рискови професии, при които може да бъде нанесена вреда другиму в следствие на невнимание, допускане на грешка или виновно неизпълнение на отговорностите и задълженията на застрахованоте лице. Според Кодекса за застраховането, застраховка професионална отговорност е задължителна за редица рискови професии и лицата, които упражняват тези професии нямат право да отказват сключването ѝ. Застрахованите имат свободата да изберат най-подходящата застрахователна компания за сключване на застраховка професионална отговорност, която им дава най-добрите условия с оглед на упражняваната от тях дейност.

Кога трябва да сключите застраховка професионална отговорност?

Застраховка професионална отговорност трябва да бъде сключена от всеки човек, упражняващ рискова професия на територията на Република България. За целта професионалистът трябва да разполага с необходимата регистрация или свидетелство за правоспособност. Застраховка професионална отговорност може да се сключи както от физически, така и от юридически лица. В зависимост от обхвата на избраната застраховка професионална отговорност, в нея може да се включат разходите за покритие на евентуални щети от Застрахования и такива, възникнали вследствие на действия на служители, подизпълнители, представители или други лица, изрично включени в полицата.

Хората, които трябва да притежават валидна застраховка професионална отговорност, за да упражняват професията си, са:

 • лекари и други лица, изпълняващи медицински дейности;
 • адвокати, нотариуси, както и ЧСИ;
 • счетоводители и одитори;
 • професионалисти в строителния сектор, включително проектанти, изпълнители, лица, наети за извършване на технически контрол и строителен надзор и други по член 171 от ЗУТ;
 • туроператори и агенти, провеждащи организирани пътувания;
 • професионалисти в сферата на гражданското въздухоплаване (както авиационно, така и наземно);
 • застрахователни агенти и брокери, предлагащи застрахователни продукти;
 • професионалисти, наети в хотелиерския и ресторантьорския бизнес;
 • лица, свързани с провеждането на клинично изпитване на лекарствен продукт върху хора;
 • синдици;
 • лица, занимаващи се с охранителна дейност;
 • съдебни преводачи;
 • доставчици на удостоверителни услуги;
 • правоспособни лица, осъществяващи дейности по кадастъра по член 20 от ЗКИР.

Застраховка професионална отговорност може да бъде изискуема и от възложител на обществени поръчки към потенциалните изпълнители на поръчката.

Не всяко застрахователно дружество може да ви предложи застраховка професионална отговорност за всички професии. Затова е важно да се консултирате с брокер, който да ви насочи към подходящата компания и застраховка професионална отговорност за вас.

Какви са покритията на застраховка професионална отговорност?

Застрахователните лимити по всяка една застраховка професионална отговорност се определят спрямо професията и застрахователното дружество, от което искате да закупите този продукт. Всяка една застраховка професионална отговорност покрива обезщетението на лицата, пострадали от Застрахования в следствие на изпълнението или неизпълнението на неговите професионални задължения, до размера на нанесената от Застрахования вреда, но не повече от предварително договорените лимити по застраховка професионална отговорност. В обезщетението по застраховка професионална отговорност се покриват и разходите, които може да възникнат по заведените срещу Застрахования дела или уреждане на претенции. Лимитът на застраховката професионална отговорност се определя при сключването ѝ, като може да се избере определяне на единичен лимит (който да покрива разходите по едно застрахователно събитие, настъпило в периода на валидност) или агрегатен лимит, който е валиден за целия срок на валидност на застраховката професионална отговорност. Дължимата премия по застраховка професионална отговорност често се калкулира като процент от този агрегатен лимит, освен ако застрахователното дружество не прилага друг, специфичен начин за калкулиране.

В повечето случаи от полицата на застраховката професионална отговорност са изключени обезщетенията и разходите, дължими към пострадалото лице, ако Застрахованият е изпълнявал дейности извън професионалната си дейност, както и действия, извън територията на страната. Обезщетения по застраховка професионална отговорност може да не бъдат изплатени, ако Застрахованият е нанесъл вреди на трети лица в следствие на употреба на алкохол или опиати, както и при форсмажорни обстоятелства или провеждане на военни действия.

За какъв срок се сключва застраховка професионална отговорност?

Срокът, за който се сключва застраховка професионална отговорност може да се определи по няколко начина: спрямо желанието на Застрахования; спрямо офертата на Застрахователя или в зависимост от нормативен акт, който стриктно определя срокът на застраховка професионална отговорност за конкретната професия. Всеки един човек е задължен да има валидна застраховка професионална отговорност щом изпълнява дейности по професията си и има правото да прекрати своята застраховка професионална отговорност или да не я поднови при прекратяване на дейност. Всички професии, за които по закон е изискуема застраховка професионална отговорност, трябва да сключат такава за срок от 5 години след прекратяване на дейността. Целта на тази застраховка професионална отговорност е да покрие евентуални щети или разходи, възникнали по време на практикуване на професията. Срокът на валидност на застраховката професионална отговорност след приключване на дейността може да бъде различен, ако това е определено със специален закон.

Изберете най-подходящата застраховка професионална отговорност с брокер от ЗБК Балкан!

Всеки един човек, който упражнява някоя от гореизброените професии, се нуждае от задължителна застраховка професионална отговорност. Но не всяко застрахователно дружество може да предложи застраховка професионална отговорност за всяка от тези професии. Това може да доведе до часове лутане, търсене, събиране на оферти или сравняване, преди да можете да изберете най-подходящата застраховка професионална отговорност на пазара. Спестете си усилията и нервите, като изберете да закупите застраховка професионална отговорност с брокер на Балкан! Ние разполагаме с повече от 20 години опит в това да консултираме клиентите ни за най-подходящия застрахователен продукт за техните нужди. Разполагаме с актуална информация за предложенията на редица застрахователни дружества и техните оферти за застраховка професионална отговорност. В процеса ще ви насочим към най-подходящата компания спрямо Вашата професия, ще Ви консултираме и заедно ще изберем оптималния вариант за Вашата застраховка професионална отговорност. С услугите на брокерите на ЗБК Балкан няма нужда да се занимавате с проучване или събиране на оферти за Вашата застраховка професионална отговорност, а можете да закупите разнообразие от застрахователни продукти за Вашето движимо и недвижимо имущество, здраве и бизнес на едно място. Погрижете се за спокойствието на работното място със застраховка професионална отговорност от ЗБК Балкан!

Кога трябва да сключите застраховка професионална отговорност?
Какви са покритията на застраховка професионална отговорност?
За какъв срок се сключва застраховка професионална отговорност?
Изберете най-подходящата застраховка професионална отговорност с брокер от ЗБК Балкан!

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ